john ericsson

         Här som staty
            i Battery Park i New York

Uppfinnaren av Millennium Desalination Device, Rolf Ingeson,  är på fädernesidan släkt med John Ericsson. Mest känd som uppfinnaren av propellern och som konstruktör av skeppet Monitor m.m. Han anses vara en stor uppfinnare och han är kanske den historiske svensk som amerikaner minns bäst. Han dog 1889 i New York och fick en furstlig begravning när USA och Sverige förenades i hedrandet av hans minne.

Mindre känt är att John Ericssons 21:a uppfinning som omnämns i boken ”John Ericsson och etthundra av hans uppfinningar” utgiven 1866 var ”Apparat att bereda salt af saltvatten” ”Saltvatten upphettades uti under jordytan belägna, slutna pannor och tvangs medelst centrifugal vannhjul, att cirkulera genom stora öppna cisterner som stodo ofvan jord och i vilka saltet avsattes”.

Det intressanta kan vara att John Ericsson tillverkade salt och hans sentida ättling avsaltar! Två sidor av samma mynt.